ECM KTP Week 2019 Guide Bu tao patlô haw

SIAHA, 23 Patô, Pobienoh (MNN) – Atakô ECM KTP adua ei 72-na pachhaipadaipa ta KTP Week Guide Bu 2019 pachhuahpanohpa, Mara Version cha taopa cha patlô hapa châ ta, ECM KTP HQ Secretary Office liata mylâ tawhta pado theipa a châ aw.

Mizo Version he târi 27-5-2019, Hriataunoh tawhta pado theipa a châ hra aw.

Guide Bu achhuahnohtuhpa he Rev. VBH. Sathei Thlyutha a châ.

Târi 1-7 June, 2019 chhôh he ECM KTP Week ta ahmâpa châ aw ta, he chhôh ta Branch zy aryhpaohna hawh ta KTP WEEK GUIDE BU he achu awpa a châ aw.

Atakô KTP WEEK nata Day biepipa châta KTP Pakhypi 2019, Tipâ “V” liata biepipa hmâ chiehpa “Paduapathina” (Nehemiah 2:18-18) cha hmâ chaneipa châ aw.

(Admin, MNN. Source: ECM KTP HQ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *