Lôlâ Siaha khih thâtih chyupa

He khih he Siaha khih pachhaihpa a châ. Kô 1937, British sawhkhâ daihti nona khata tahmâ Siaha Vaihpi tawhta odyh, dyh 7 ta padua pathaopa achâ.

He khih he Myanmar râh, Chin State, Paletwa Dostrict chhôh, Patheitlâhpi. Patheitlâh khih mahthi Miles 7 ahlapa liata a ypa a châ.

Khih padua awhpa ta Puhpa Chiadô Hlychho Khihbei nata asahlao zy:-

Chiahao Hlyrieh, Viatô h
Hlyrieh, Laihei Jothyu, Hiadô Jothyu, Khaidô khithieh, Kiatha Azyu, Hraki Azyu.

He nahzy he ta kô 1937 Nawh(January) thlâpâ liata Siaha tawhta amâ thao.

Chhôhkha chhaota noh 7 chhô sie ei ta, Patheitlâh khih beihpa Kapthianga khih liata thla 8 achhai eita, Di thlâ liata Lôlâ Siaha or L. Siaha khih hr ama vaw padua pa a châ.

Chidô Hlychho Khih Beipa ta 1949 January liata Sawhkhâ ta khih râh padua pasaina lyuri bâhkhâh vawtaopa ta a vawpaduapa khih a châ.

Khih moh – Eikhano tacha Lôlâ tahpa ta pahnopa a châ. British Sawhkhâ liata Nôpaw penawh khih mo pangiana liata Saiha tahpa chataraw ta Mongyuhpa rodâh ta Seeha tahpa ta vaw roh haw ta, Râh nothlahpa liata Seeha tahpa ta â vaw choh.

Kô 1956 liata Burma Sawhkhâ Home Ministry Office liata Saiha tahpa ta apahnopa khih a châ. Burma râh la liata Siaha tahpa ta awpa khih a châ hra.

Chavâta Lôlâ tahpa he achyuna zie lâ ta la/reipa châ ta, Sawhkhâ, MTP, Awnanopa liata L. SIAHA khih tahpa ta awpa nata roh tyhpa a châ.

Kô 82 utheipa khih a châ. Odyh 38 Maluh 158 tah khihsa haipa a châ. Primary saku yta, Zyhna liata MEC Awnanopa liata aypa ama châ. Myanmar râh liata Tlôsaih Siaha reihcheihpa khih a y chhôh pa cha L. SIAHA khih he a châ.

(L. SIAHA khih thâtih rona châbu deikua âki viapa ta pachhuapanoh haipa achâ.)

(Arohtuhpa – J.M. Tiatlô, L. SIAHA via Maraland News Network FB Group. Edited by Beirôkhu Beitâ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *