Evan. Ngurchhinga O hmo cha Awnanopa lâ hlâpa a châ

SIAHA, 14 Thlazoh, 2019, Pakhynoh (MNN) – Vâchhiepa Evan Ngurchhinga (L) ta Meisatlâh, Siaha liata râh a hneipa cha a thi hapa vâta LSC a pavaosapa Pihnô N. Maki ta ECM Headquarters lâ a hlâ.

He Evan. Ngurchhinga ta râh a hneipa he kô 1985 pa ta Puhpa B. Tevo, EM i/c Land Revenue & Settlement, MADC daihti no ta a piepa châ ta, LSC a pahlei hapa vâta kô 2015 liata Puhpa F. Lawmkima EM i/c Land Revenue & Settlement, MADC no ta tao pathieh heihpa a châ.

He ama tao pathieh daihti liata Pihnô N. Maki he Revenue Officer liata Post pa châ ta, Evan. Ngurchhinga he ta a O hmo LSC he Pihnô N. Maki a vaw pavaosa ta, avaw thi hapa chhao he LSC he Awnanopa nata Thyutliapazy hmâ awpa a tah vâta atanoh kha Pihnô Maki ta ECM Headquarters lâ avaw hlâpa a châ.

Evan. Ngurchhinga(L) he Mararâh liata Khazohpa bie thâtihpha tlâh avaw awhkhei tyhpa châ ta, a thi ti chhao ta Mararâh liata pabu awpa ta bie a vaw taih ta, ari chhao Siaha liata pabupa a châ hra.

(Admin, MNN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *