Pho hropazy vâta châ vei, Marapa vâta tlao a châ

Satlia K. Vabeihmôsâ ta Mara chi nata pho tha pasana vâta Article chyupa a vaw rohpa he vaw reih hra tua mah y:-

He tlupo ta Mara khihpi hnei chhôh pa liata pho hropa reih a hluh hmâ hanapa he khazia mah i, tah pa pachâna maniah pie ta, cha liata hmôpapuana dâh sânopa zy cha:-

1) Marapa tlaita pho hropa reih ama hmâ thlâh hâna ( he he ama hmâ khoh kawpa chhao châ taraw vei, Marapa eima châ thlâh tawhta la apha khai thlâh baona, feeling ngâkaw âbyuh bao vei, tah pa ta tlaichâna, ryhtlypa ta hmâna heta peina thata atlôkhei hapa ta pahnopa a châ )

2) Pho hropa lapi ta hneina ( he chhao he chipho abohna nata Chipho peimawhna lâchhâ pachâtu khao âh leina, Marapa eima châ thlâh tawhta cha reih chala apha thlâh baona, tah pa ta athuthâ leipa hawhta pachâ thlâh hâna zy tawhta thata chipho buana lâta atlôkhei hapa hawhta pahnopa a châ hra)

Cha liata a chyhsa hro lâ liata khâpa vâta ma he hawhta a châ aw vâ tly i, tah pa ta zamopasiapa a châ heih ti ta,
1) Veiseihtuna
2) Riahchhietuna/Kâchhietuna……etc hro zy vâ heta a châpa ta âlâ.

He veiseihtuna nata kâchhietuna hro he apha ma, pha vei ma, kheitama taotia pakhuana aw pa dâh a châ aw tah pa he atahmâhlâ ta Mara râh liata py laichaipa (MTP,MSO, MCHP), nata Mara nôpaw nata châthaipenah nata Chipho kyhpachãna ahneipenah nata Mara zawpi zy ta ama pachâpeimawh kawpa issue sâkha a châpa ta ei pahno.

NB: K. Vabeihmôsâ he MARA HISTORY(2016) arohtuhpa a châ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *