Helicopter charter/Hire khohpa châta Pahnosana

SIAHA, 28 Thlarâh, 2019 (MNN) – Mawrâh (Mizoram) chhôh liata Helicopter Service ngâhaipa he zawpi zy âthlâzi via n’awpa ta sawkhâ ta apachhuapanoh châ ta, tlâh-lei zialei nôpopa su pi vialâ ngai khohpa zy tlyma, peimawh-na hropa vâta tlyma Helicopter he charter theipa a châ.

A chô liata palâsa hawhta ahmâh khoh awpa zy ta cha âthei khiala (Emergency ahlao leipa ta) a hlâta noh 2 tlyma a y tah noh liata ama hmâ khohna nata chhâpa zy nata su zy reipa ta ary liata phone nuhby lia zy he ta pahnosa chhielie tyh awpa a châ.

Phone Nuhby:-
0389-2323582 (O),
2322748 (O),
9862374153 (Mob No)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *