MTP General Headquarters ta Amôtlâh Sub-HQ ôna khihzy tly

SIAHA, 22 Patô, 2020 – Mara Thyutlia Py (MTP) General Headquarters (HQ): Siaha Office Bearers Meeting bie pathliepa hawh ta MTP Sub-HQ: Amôtlâh ônah chhôh liata MTP Branch zy cha zâhnia liana khata Puhpa Pakhaw Chozah, General Secretary chhihthana ry liata tlypa a châ.

MTP General Headquarters nôpawpazy tawhta sie awpa ta raopa, asie theipazy:-

  1. Puhpa Pakhaw Chozah, Gen. Secy.
  2. Puhpa Pahmô Hlychho. Fin. Secy.
  3. Puhpa S. Chabei, EC Member.
  4. Puhpa NT. Hrasia, EC Member.

Amôtlâh liata Puhpa H. Beiralua, President, MTP Sub-HQ chhihthana ry liata Programme chyupa ahmâpa châ ta, Puhpa Pakhaw Chozah nata Puhpa Pahmô Hlychho zy ta pasyupalina bie reina ama hnei. He khai tawhta Amôtlah MTP Sub-HQ nôpawpazy ta my pati amâ vaw chhuanohpa cha dôlâhna hneipa a châ hra.

My pati nie khai tawhta Thiahra MTP Branch tlypa ta sie heihpa châ ta, MTP Sub-HQ: Amôtlâh nôpawpazy ta ama kaw zi hra. Thiahra liana he ta Programme chyupa ahmâpa châ hra ta, he liata Puhpa Pakhaw Chozah nata Puhpa H. Beiralua zy ta biereina chyupa ama hnei. Thiahra MTP nôpawpazy ta Thopi nata Ahmie pahâh kawpa amâ vaw chhuanohpa hra.

Amâ zâ liena lâ ta Riasika nata Tipi Ferry MTP Branch zy chhao tly pâpa châ ta, Tipi Ferry, District râhri liata duty zy tawhta report zy nahthliepa a châ hra.

COVID-19 adyuhna kyh liata Amôtlâh Sub-HQ nata ama ry liata MTP Branch sâ 5-pazy ta tiama kawpa ta duty lymâ ei ta, ama hriapasana nata tiamanazy kyh liata MTP Gen. HQ nôpawpazy he ta alynabie reih ei ta, amâ ryhpaohna hawh ta sôh lâ ta chhao achâkheina ama hnei hra. He tawh chhao ta ti nata râh châta tiama papua via lymâ awpa ta ahawna chhao ama tao hra.

MTP General Headquarters he ta abyuhna nata ângiahna hawhta District border zy hleikhô ta Branch nata Sub-Headquarters zy a tly pazao lymâ aw.

(PRESS RELEASE No.26/2020)

Issued by:-
Mara Thyutlia Py
General Headquarters
Siaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *