ECM KTP Pakhypi vyuhpa Ryureina 2020 Theiri lia hnei

THEIRI, 18 Nawh, 2020, Pachynoh – Atanoh dawh 10:00 Am pa ta ECM Local Church: Theiri liata ECM KTP Headquarters “Pakhypi vyuhpa Ryureina 2020” cha Puhpa Lungmuana Hrahu, President, ECM KTP HQ chhihthana ry liata hneipa a châ.

Daihti pathao hlâta Machâ KH. Beithie, Senior Advisor ta Devotion hmâpa ta Ryureina châta Khazohpa lâ thlahchhâna a hnei.

Kô 2019, ECM KTP Pakhypi, Tipa liata hneipa tawhta atanoh taihta KTP Members, chhazaw râh apangai hapazy taokheina châta zawpi ta minute sâ 1 chhôh aduana chô ta achalihpa châ ta, he khai tawhta Rev. Dr. S.T. Zawsi, Executive Secretary i/c KTP, ECM Assembly ta thlahchhâna a hnei.

Maluh reina hneipa châta, ary liata palâsapa hawh ta branch to tawhta atlô theipazy ama châ:-

  1. Branch atlôpa zie – 60 (out of 87)
  2. Ryureih thei awpa atlôpa maluh zie – 178
  3. OB – 4
  4. Town Executive Member – 4
  5. Senior Advisor – 2
  6. Executive Secretary i/c – 1
  7. Hlapy(tlôna raipazy) – 2
    (College Vaih North, Meisatlâh)
  8. Khichhai atlô theipa zydua maluh – 216

Ryureina liata tlôkheipa Agenda he sâ 16 châ ta, atanoh ryurei daihti 10:00 Am – 4:00 Pm chhôh liata pachia patlô hmâ awpa ta hnabeiseihpa a châ.

Atakô 2020 KTP Week & Day biepipa châta “NÂ BYHNÂ CHÂ MAH Y” tahpa atlypa a châ.

ECM ry liata KTP Pakhypi y lei kô liata Pakhypi vyuhpa ta Ryureina he hneityhpa châ ta, kô 1 chhôh liata hmahla awpa nata kô 1 châta budget zy tao tyhpa a châ.

Branch thokha cha Circular ama hmô lei vâta, he Ryureina he ahlao thei vei ei.

Programme he zâhnia târi 17-1-2020, Chutyh zâ tawhta pathaopa châ ta, târi 19-1-2020, Abeipanoh zâ liata pachhâpa a châ aw.

(Written by BeiRôkhu Beitâ, Secretary, ECM KTP Branch: College Vaih, Siaha.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *